Linc  ANSPCDP  http://www.dataprotection.ro/ 

Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani

Prima carte de identitate se elibereaza cetateanului roman la implinirea varstei de 14 ani, cu termen de valabilitate de 4 ani, de catre formatiunea de evidenta a populatiei de la locul de domiciliu (resedinta) al persoanei in cauza, pe baza completarii urmatoarelor documente:

Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate, semnata atat de minor, cat si de parinte (reprezentant legal);
Aceasta cerere este anexata (in link-ul urmator) sub forma de document informativ (este indicata ridicarea acesteia in original de la ghiseul de evidenta populatiei si nu printarea acestuia de pe acest site sau procurarea de la unele birouri de copiat acte) - Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate - Aceasta cerere se va completa pe loc in baza documentelor existente chiar de catre viitorul beneficiar al cartii de identitate solicitate (cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai olograf - de mana).

Certificatul de nastere ale minorului in original si copie;

Actul de identitate al unuia dintre parinti, al tutorelui sau al reprezentantului legal, cu care se face si confirmarea domiciliului;

Certificatul de casatorie al parintilor in original si copie sau hotararea judecatoreasca de divort (ramasa definitiva si irevocabila) in original si copie, daca este cazul;

Actul prin care se face dovada spatiului de locuit in original si copie - Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din urmatoarele documente: a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;
b) declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului, insotita de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicita schimbarea domiciliului la o alta persoana fizica; c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali; d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol, pentru mediul rural (adeverinta de rol de la Primarie);

Taxa reprezentand contravaloarea cartii de identitate care se achita la ghiseul Taxe si Impozite din cadrul Primariei- in valoare de 7 RON.

Persoanele care au depasit varsta de 14 ani vor da o declaratie din care sa rezulte motivele nedepunerii in legalitate pana la aceasta varsta, la care vor anexa 3 fotografii tip buletin si vor prezenta documentele cu care se face dovada domiciliului (in original si copie).
Atentie! Documentele originale solicitate pentru realizarea operatiilor trebuie sa fie complete si lizibile. Orice distrugere, deformare, etc. a acestora poate atrage neluarea acestora in considerare si necesitatea procurarii de duplicat al acestora.
Cartea de identitate se elibereaza in termen de 10 zile de la data depunerii actelor.

Cu aceasta Carte de identitate se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu, a adresei de resedinta a titularului (dupa caz) si a cetateniei romane.
Termenul de valabilitate al cartii de identitate este de:
- 4 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 - 18 ani;
- 7 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 - 25 ani;
- 10 ani dupa implinirea varstei de 25 de ani;
- permanent dupa implinirea varstei de 55 de ani.
Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor (pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau resedinta).
In conformitate cu prevederile legale, cetatenii sunt obligati sa se prezinte, in termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani sau inainte cu cel putin 15 zile de la expirarea valabilitatii actului detinut, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor la care sunt arondati cu domiciliul (resedinta), pentru a solicita punerea in legalitate cu un act de identitate.
Nerespectarea acestor prevederi atrage raspunderea contraventionala, care se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 40 RON (400.000 Lei) si 80 RON (800.000 lei), fara a exista posibilitatea achitarii in 48 de ore a jumatate din minimul sumei prevazute. In acest sens facem apel la toti cetatenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, in vederea evitarii situatiilor neplacute in care pot deveni contravenienti la prevederile legii.

Eliberarea actului de identitate al persoanelor care au dobandit
cetatenia romana

Persoanele care au dobandit cetatenia romana si doresc sa li se elibereze act de identitate se vor prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia locuiesc efectiv, unde vor completa "cererea pentru eliberarea actului de identitate". 
Aceasta cerere se completeaza de catre solicitantii care au împlinit 14 ani. Cererile minorilor vor fi contrasemnate de catre parinti.
Cererea va fi semnata in fata lucratorului de la ghiseu si va fi depusa numai de catre titular. La cerere vor fi anexate urmatoarele documente:
- certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei in strainatate (in original si 2 copii), care atesta faptul ca au depus juramantul de credinta fata de Romania sau adeverinta eliberata de Serviciul Probleme de Migrãri si Cetãtenie din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, care atesta dobandirea cetateniei romane.
In cazul minorilor care au implinit varsta de 14 ani si nu sunt inscrisi in certificatul constatator care atesta dobandirea cetateniei de catre unul dintre parinti, acestia se vor adresa catre Directia Generala de Pasapoarte - Serviciul Probleme de Migrãri si Cetãtenie pentru clarificarea cetateniei;
- certificatele de stare civila ale solicitantului (nastere si casatorie - daca este cazul), precum si ale copiilor sub 14 ani care dobandesc cetatenia romana impreuna cu parintii, transcrise la Primaria sectorului 1 al mun.Bucuresti;
- un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii (pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain), in original si copie;
- chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;
- timbru fiscal (taxa de timbru)-5 RON.
La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimatia eliberata de Autoritatea pentru Straini, iar in situatia in care nu mai detine acest document va da o declaratie în acest sens.

Cuantumul taxelor si modul de achitare 
Contravaloarea cartii de identitate este de 7 lei (RON), iar a cartii de identitate provizorii este de 5 ron, aceste sume fiind actualizate in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei. 
Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate provizorie) se achita la serviciul Taxe si Impozite din cadrul Primariei  in subordinea caruia functioneaza Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei

 

Eliberarea actului de identitate ca urmare a (re)stabilirii domiciliului in Romania

Acte necesare pentru stabilirea resedintei cetatenilor romani:
- cererea pentru stabilirea resedintei;
- actul de identitate al solicitantului;
Unul din urmatoarele documente cu care se face dovada adresei de resedinta:
a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;
b) declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului, insotita de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicita schimbarea domiciliului la o alta persoana fizica;
c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol, pentru mediul rural.

Eliberarea actului de identitate ca urmare a (re)stabilirii domiciliului în Romania:
- cerere pentru (re)stabilirea domiciliului si cerere pentru eliberarea actului de identitate, insotite de urmatoarele documente:
- certificatele de stare civila ale solicitantului (nastere si casatorie - daca este cazul), precum si ale copiilor sub 14 ani care isi restabilesc domiciliul impreuna cu parintii, eliberate de oficiile de stare civila romane, in original si copie;in cazul solicitantilor a caror nastere sau casatorie nu a fost inregistrata in registrele de stare civila romane, se va proceda dupa cum urmeaza:
a) - cetatenii romani care isi restabilesc domiciliul în Romania se vor adresa primariei ultimului loc de domiciliu avut în tara, in vederea transcrierii certificatelor de stare civila procurate din strainatate, atat pentru ei, cat si pentru copiii minori peste 14 ani;
b) - cetatenii romani nascuti in strainatate care nu au avut niciodata domiciliul in tara si care au implinit varsta de 18 ani, facand dovada cetateniei cu pasaportul C.R.D.S. sau cu adeverinta eliberata de catre Directia Generala de Pasapoarte - Serviciul Probleme de Migrãri si Cetãtenie, se vor adresa Primariei sectorului 1 al mun.Bucuresti, in vederea transcrierii certificatelor de stare civila procurate din strainatate, atat pentru ei, cat si pentru copiii minori peste 14 ani;
- hotararea judecatoreasca, ramasa definitiva si irevocabila, din care rezulta ca solicitantul este divortat, pentru cei aflati in aceasta situatie, in original si copie;
- în situatia în care hotararea judecãtoreascã este pronuntatã în unul din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 187/2003 privind competenta de jurisdictie, recunoastere si executare în Romania a hotãrarilor in materie civilã si comercialã, incepand cu data de 16.05.2004 sunt recunoscute de plin drept; de asemenea, si hotãrarile pronuntate în state cu care Romania are încheiate tratate de asistentã juridicã;
- în cazul hotãrarilor pronuntate în alte state decat cele mentionate mai sus, se va proceda la recunoasterea acestora conform prevederilor art. 166 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat;
-pasaportul romanesc valabil sau adeverinta eliberata de Serviciul Probleme de Migrãri si Cetãtenie din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, care atesta calitatea de cetatean roman, original si copie (pentru pasaport sunt necesare numai copii ale primelor 3 file), ori certificatul constatator privind dobandirea cetateniei romane, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei in strainatate (in original si 2 copii);
- chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate 7 lei (RON).;

-  timbru fiscal (taxa de timbru)-5 lei (RON). 
- chitanta privind achitarea taxei pentru stabilirea domiciliului în Romania 0 lei (RON).;
- Eliberarea cartii de identitate

Actele necesare pentru eliberarea unei carti de identitate (documente obligatorii, indiferent de motivul pentru care se elibereaza) sunt:
- certificatul de nastere (in copie si in original);
- actul cu care se face dovada adresei de domiciliu (in original);
- timbru fiscal in valoare de 5 RON valoare ce se poate actualiza prin hotarare de Guvern ;
- chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 RON ,.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din urmatoarele documente:
a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;
b) declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului, insotita de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicita schimbarea domiciliului la o alta persoana fizica;
c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol, pentru mediul rural.

Persoanele care au detinut, anterior, un act de identitate, trebuie sa-l predea lucratorului de evidenta a populatiei, daca nu a fost pierdut, furat ori distrus.
Persoanele care detin carte de alegator sunt obligate sa o predea lucratorului de evidenta a populatiei, intrucat, odata cu noua carte de identitate, li se va elibera si o alta carte de alegator. 
Pe langa acestea, mai sunt necesare si alte documente, in functie de motivul pentru care se solicita eliberarea cartii de identitate, precum si de starea civila a solicitantului, astfel: 
In cazul eliberarii cartii de identitate la implinirea varstei de 14 ani sunt necesare si:
- actul de identitate al unuia dintre parinti, al tutorelui sau al reprezentantului legal; 
- hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste caruia dintre parinti ii este incredintat minorul, daca parintii sunt divortati.
In cazul persoanelor casatorite/divortate/vãduve:
- certificatul de casatorie/hotararea de divort definitiva si irevocabila/certificatul de deces al sotului decedat. 
In cazul schimbarii domiciliului:
- certificatele de nastere ale copiilor minori care isi schimba domiciliul impreuna cu parintii; 
- livretul militar sau dovada pentru persoanele supuse obligatiilor militare, din care sa rezulte ca solicitantul a fost luat in evidenta cu noul domiciliu de catre centrul militar din localitatea/sectorul pe raza careia/caruia isi schimba domiciliul.
In cazul pierderii, furtului, deteriorarii sau distrugerii actului de identitate:
- un document cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii; 
- timbru fiscal de 5 lei (RON), valoare ce poate fi actualizata prin hotarare de Guvern.

Cartea de identitate se elibereaza in termen de 10 zile de la data depunerii actelor.

Cazuri in care se elibereaza o noua carte de identitate:
- la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat;
- daca s-au modificat numele si prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii (de exemplu la schimbarea numelui/ prenumelui pe cale administrativa; adoptie; constatarea unor greseli de scriere la intocmirea actului de stare civila; inregistrarea unei persoane in pozitia de "copil gasit" si identificarea ulterioara a actului de nastere intocmit initial, intre acestea existand neconcordanta la data nasterii; inregistrarea tardiva a nasterii unei persoane, cu inscrierea numai a anului de nastere, s.a.);
- in cazul schimbarii domiciliului sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;
- in cazul deteliorarii actului de identitate;
- in cazul distrugerii, pierderii sau furtului actului de identitate;
- la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se afla in anumite localitati;
- cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
- in cazul anularii;
- in cazul schimbarii sexului;
- in cazul atribuirii unui nou CNP;
- pentru preschimbarea buletinului de identitate.

 

Cartea de identitate provizorie

Cartea de identitate provizorie este un document cu caracter temporar eliberat pentru ca cetateanul in cauza sa poata beneficia de acte de identitate pana la clarificarea problemelor (in special neclaritati legate de domiciliere) care induc imposibilitatea eliberarii Cartii de identitate propriu-zise. Aceasta Carte de identitate provizorie se elibereaza pe baza urmatoarelor documente: 
• Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate - aceasta cerere este anexata sub forma de document informativ  (este indicata ridicarea acesteia in original de la ghiseul de evidenta populatiei si nu printarea acestuia de pe acest site sau procurarea de la unele birouri de copiat acte) in link-ul urmator - Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate - Aceasta cerere se va completa pe loc in baza documentelor existente chiar de catre viitorul beneficiar al cartii de identitate solicitate (cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai olograf - de mana)
• Certificat de nastere al solicitantului in original si copie; 
• Certificatul de casatorie în original si copie (numai in cazul persoanelor de sex feminin casatorite);
• Certificatele de nastere ale copiilor minori in original si in copie (acolo unde este necesar);
• Adeverinta de identitate sau actul de identitate initial la care se va tine cont de necesitatea de a detine si Cartea de alegator conexata actului de identitate ce se va preschimba; 
• Actul prin care se face dovada spatiului de locuit in original si copie - Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din urmatoarele documente: a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;
b) declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului, insotita de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicita schimbarea domiciliului la o alta persoana fizica; c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali; d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol, pentru mediul rural (adeverinta de rol de la Primarie); (extrasul de Carte Funciara nu trebuie sa fie mai vechi de 30 de zile) 
• Hotararea judecatoreasca de divort (ramasa definitiva si irevocabila), unde se impune; 
• Certificatul de deces sot/sotie pentru persoanele vaduve; 
• Timbru fiscal de 5 RON

• Trei (3) fotografii tip B.I. marimea 3/4 cm color cu banda alba la baza;
• In cazul pierderii actului de identitate se va prezenta in plus un alt document cu fotografie (pasaport, permis de conducere auto);
Atentie! Documentele originale solicitate trebuie complete si sa fie lizibile. Orice distrugere, deformare, etc. a acestora poate atrage neluarea acestora in considerare si necesitatea procurarii de duplicat al acestora.
Cartea de identitate se elibereaza in termen de 10 zile de la data depunerii actelor.

Cazuri in care se elibereaza o noua carte de identitate:
- la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat;
- daca s-au modificat numele si prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii (de exemplu la schimbarea numelui/ prenumelui pe cale administrativa; adoptie; constatarea unor greseli de scriere la intocmirea actului de stare civila; inregistrarea unei persoane in pozitia de "copil gasit" si identificarea ulterioara a actului de nastere intocmit initial, intre acestea existand neconcordanta la data nasterii; inregistrarea tardiva a nasterii unei persoane, cu inscrierea numai a anului de nastere, s.a.);
- in cazul schimbarii domiciliului sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;
- in cazul deteliorarii actului de identitate;
- in cazul distrugerii, pierderii sau furtului actului de identitate;
- la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se afla in anumite localitati;
- cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
- in cazul anularii;
- in cazul schimbarii sexului;
- in cazul atribuirii unui nou CNP;
- pentru preschimbarea buletinului de identitate.

Cu aceasta Carte de identitate se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu, a adresei de resedinta a titularului (dupa caz) si a cetateniei romane.
Termenul de valabilitate al cartii de identitate este de:
- 4 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 - 18 ani;
- 7 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 - 25 ani;
- 10 ani dupa implinirea varstei de 25 de ani;
- permanent dupa implinirea varstei de 55 de ani.
Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor (pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau resedinta).
In conformitate cu prevederile legale, cetatenii sunt obligati sa se prezinte, in termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani sau inainte cu cel putin 15 zile de la expirarea valabilitatii actului detinut, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor la care sunt arondati cu domiciliul (resedinta), pentru a solicita punerea in legalitate cu un act de identitate.
Nerespectarea acestor prevederi atrage raspunderea contraventionala, care se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 40 RON (400.000 Lei) si 80 RON (800.000 lei), fara a exista posibilitatea achitarii in 48 de ore a jumatate din minimul sumei prevazute. In acest sens facem apel la toti cetatenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, in vederea evitarii situatiilor neplacute in care pot deveni contravenienti la prevederile legii.

Pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea actului de identitate

Cartea de identitate (sau alt act de identitate) pierduta, furata, deteliorata sau distrusa, este schimbata pe baza completarii unei cereri tip si a urmatoarelor documente: 
• Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate pe care cetateanul va mentiona ca, in termen de 48 de ore de la gasirea actului, se obliga sa se prezinte pentru a reglementa situatia; 
• In cazul furtului, dovada eliberata de sectia de politie unde s-a reclamat furtul; 
• Certificatele de nastere si de casatorie (daca este cazul), in original si copie; 
• Hotararea judecatoreasca de divort, definitiva si irevocabila unde se impune, in original si copie; 
• Documentele care fac dovada domiciliului, in original si copie; 
• Un document emis de M.A.I. (pasaport, permis de conducere, carte de alegator), in original si copie, sau o fotografie tip B.I.; 
• Timbru fiscal de 5 RON ; 
• Taxa reprezentand contravaloarea cartii de identitate care se achita la Primaria Pojejena in valoare de 7 RON . 
Cartea de identitate se elibereaza in termen de 10 zile de la data depunerii a